Adatkezelési tájékoztató

 

AQUA HOTEL SUPERIOR GYULA - SUPER INVEST KFT-  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatvédelmi szabályzat  azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, létrehozására (kezelésére) akkor kerül sor, amikor Ön a http://aqua.hotel-gyula.com/ („Weboldal”) használja. A Szabályzat továbbá ismerteti a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A Super Invest Kft.,5700 Gyula, Jókai u. 9-11. székhelye, az Aqua Hotel Sperior Gyula és a Corvin Hotel Gyula üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a cégünk szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek, magánszemélyek személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon levelet nekünk. Cégünk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetve bizonyos esetekben az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen, szerződésen, a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges indokon, illetve az adatkezelő jogos érdekén alapul.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („tv.”).

Ki a felelős személyes adatainak kezeléséért?

Az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős:

Név: Super Invest Kft
Székhely: 5700 Gyula, Jókai u. 9-11.
Személyes átvétel itt: 5700 Gyula, Jókai u. 9-11.
Telefon: +36-30-599 50 58
E-mail:info@karitativhotel.hu
Adószám:10235234-2-04

Cégjegyzékszám:04-09-000895

Ügyvezető igazgató: Bozó András

Bankszámla szám:10402623-26212689-00000000

Fogalom meghatározások

 • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR kerül sor adatgyűjtésre?

Az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása céljából bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön vásárol, kapcsolati formunkon fordul hozzánk, tájékoztatást igényel, feliratkozik hírleveleinkre, részt vesz rendezvényeinken vagy versenyeinken, vagy felkeresi Weboldalunkat.

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

  • elérhetősége, ideértve nevét, email címét, telefonszámát és szállítási, illetve számlázási címét;
  • felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát és egyedi felhasználó azonosítóját;
  • személyes adatai, ideértve a nemet korábbi vásárlásainak adatait;
  • képi megjelenítések, fényképek, és video felvételek;
  • egyéni beállítások, ideértve az Ön kívánságlistáját, marketing üzenetekre és cookie-kra vonatkozó beállításait.

Weboldalunk és közösségi oldalaink és azok kiegészítői például Chat használatakor bizonyos adatok automatikus gyűjtésére kerül sor az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k és webjelzők (Pixel Tags) című fejezete tartalmazza.  Ilyen adatok a következők:

  • Cookie-k, IP címek, referer fejlécek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító adatok, valamint webjelzők és címkék.

GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok

Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalunkra a regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a lakóhelyük szerinti országban előírt törvényes korhatárt.

Fontos, hogy kiemeljük, hogy ez az életkor betöltött 16 év Magyarországon. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Ezért programjainkban és rendezvényeinken résztvevő gyermekek esetén szülői hozzájárulást kérünk.

Nekünk nem áll módunkban a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Mi a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A gyűjtött személyes adatok kezeléséhez használt ESZKÖZÖK

Weboldalunk használatakor böngészője vagy mobil készülékének platformja további eszközöket biztosít az Ön számára annak ellenőrzése céljából, hogy az eszköz mikor gyűjt, illetve oszt meg bizonyos kategóriákba tartozó személyes adatokat.  Így például, az Ön mobil eszköze vagy böngészője olyan eszközöket biztosíthat, amelyek lehetővé teszik a cookie-k használatának vagy a helyzetmegosztásnak az ellenőrzését. Javasoljuk, hogy ismerje meg és vegye igénybe a készülékein rendelkezésre álló eszközöket.

MIÉRT és HOGYAN használjuk (kezeljük) személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel:      

Weboldalunk és annak Szolgáltatásaikor Ön által igényelt funkcióinak biztosítása céljából

Amikor weboldalunkat használja, személyes adatait az Ön által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítása céljából használjuk fel.  Ilyen lehet, mikor weboldalunkon vásárol vagy részt vesz valamelyik rendezvényen vagy akcióban, az Ön által megadott elérhetőségeket az ilyen vásárlással, rendezvénnyel vagy akcióval kapcsolatos kommunikáció céljából használjuk fel. Amennyiben megkeresi ügyfélszolgálatunkat, olyan Önre vonatkozó információkat használunk fel, mint például a szállításra, illetve fizetésre, vagy az Ön által megvásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó adatok, annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani valamely problémát vagy kérdést.

hírlevél feliratkozók által a feliratkozás során megadott adatok, melyek felhasználási célja a jövőbeni akciók, marketing ajánlatok küldése: Név, e-mail, mobiltelefon szám

Az érintettek köre: a vásárlás, vagy regisztráció során hírlevélre feliratkozók

kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok, melyek felhasználási célja az ügyfél kérdésének megválaszolása: Név, e-mail.

Az üzenet küldése során választható opció a hírlevél feliratkozás is, az ügyfélszolgálat a megkeresés adatait technikai okokból az ügyfél igények megválaszolásáig tárolja, marketing célú üzenetet az ügyfél engedélyének hiányában nem küld.

Az érintettek köre: üzenetet küldők.

Számos esetben weboldalunk bizonyos funkcióinak használatához esetleg további adatokat vagy további hozzájárulást kell adnia egyes adatok meghatározott módon történő felhasználása céljából.  Például a közösségi médiában történő tartalom megosztás céljából. Ilyen lehet a  Facebook, Messenger, Twitter, Google+ és WhatsApp biztosítják. Használatukhoz Ön beleegyezett adatkezelési irányelveikbe, ellenkező esetben nem tud belépni ezekre az oldalakra és ezeket a funkciókat weboldalunkon sem tudja használni.

A termékeinkre, szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó információk ismertetése céljából és egyéb promóciós célokból

Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, akkor szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel és egyéb promóciókkal kapcsolatos marketing közleményeket és híreket küldünk Önnek. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információkat, valamint az Ön vásárlásaira, rendezvényeinken részvételére vonatkozó adatokból, valamint egyéb forrásokból származó információkat az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, személyre szabott üzenetek küldése céljából használhatjuk fel. Ön ennek a módosítását, bármikor kérheti tőlünk.

Üzleti tevékenységünk folytatása, termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése és támogatása céljából

Az Ön által részünkre átadott személyes adatokat üzleti tevékenységünk folytatása céljából is felhasználjuk.  Például, az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat könyvelési, és egyéb belső funkciók céljából használjuk fel.  A termékeink és szolgáltatásaink Ön által való használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a felhasználói felület fejlesztése céljából használjuk fel, és az ilyen adatok segítséget nyújtanak számunkra a műszaki és szolgáltatási problémák azonosítása.

Könyvelőnk:

Név:

Micro-Mag Kft.  

MIKRO-MAG Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(5700 Gyula, Blanár L. u. 16.)

Cg.04-09-000105

t (Adatfeldolgozó)
Székhely: 5700 Gyula,
Telefonszám: (66) 463 954

Cél: naprakész könyvelés, megfelelés a hatályos adó-jogszabályoknak

Tárhely szolgáltatónk:

Cégnév: Nextserver Kft.
Alapítva: 2010.08.05.
Székhely: 6722 Szeged, Mérey utca 12.

E-mail cím: info@nextserver.hu
Telefon: +36 1 445 1300
Fax: +36 1 700 1650

Adószám: 22797610-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-022127

Számlavezető bank: CIB Bank
Számlaszám: 10700062-69276020-51100005

 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázás:

Név: KBOSS.hu Kft. – szamlazz.hu (Adatfeldolgozó)
Email: info@szamlazz.hu
Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Tel: +36-30-35-44-789 (automata tájékoztatás)

Cél: díjbekérők és számlák elkészítése céljából

Saját vagy mások jogainak, tulajdonának és biztonságának védelme céljából

Weboldalunk Ön által történő használatának módjára vonatkozó személyes adatokat a csalások, visszaélések, jogellenes felhasználás és Használati Feltételeink megsértésnek megakadályozása, valamint bírósági határozatoknak, kormányzati felszólításoknak, illetve a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés céljából is felhasználhatjuk.

Általános kutatási és elemzési célokból

Weboldalunk és szolgáltatásaink látogatók által történő használatának módjára vonatkozó adatokat a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata céljából használjuk fel.  Például az azzal kapcsolatos információkat, hogy a weboldal látogatói milyen módon keresnek és találnak meg termékeket, görgetnek oldalunkon, a hatékonyabb kivitelezés megismerése érdekében használhatjuk fel.  Oldalunkon a Google Analytics és Search Console elemzőeszközeit használjuk, melyek a látogatottsági statisztikák és a keresési találatok eredményeit jelzik vissza nekünk. A szolgáltatás használata során személyesnek minősülő adatokat nem gyűjt és nem továbbít számunkra, használatára a Google adatkezelési szabályzatában foglaltak az irányadók.

Egyéb célok

Az Ön személyes adatait egyéb módokon is felhasználhatjuk és erre vonatkozóan az adatgyűjtés időpontjában külön értesítést küldünk (pl. elégedettségi felmérés), valamint szükség esetén az Ön hozzájárulását kérjük.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak kezelése a weboldalunk Ön által történő használatának módjától függően meghatározott jogalapokon történik.

  • Amennyiben termékeket, szolgáltatást vásárol weboldalunkon, szükségünk van személyes adataira az Önnel létrejövő szerződés teljesítése céljából. Például, megrendelésének teljesítése érdekében szükségünk van az Ön fizetési és elérhetőségi adataira.
  • Olyan egyéb jogalapra is hivatkozunk, mint például az üzleti vállalkozásként ahhoz fűződő jogos érdekeink, hogy valamely jogszabályi kötelezettséget teljesítsünk, vagy megvédjük az Ön létfontosságú érdekeit.

Személyes adatainak MEGOSZTÁSA

Vállalkozásunk az Ön személyes adatait a következőkkel osztja meg:

  • Vállakozásunk megbízásából adatfeldolgozást végző harmadik fél szolgáltatókkal, így például hitelkártya adatok és kifizetések feldolgozása, szállítás, adataink hosztolása, kezelése, e-mail üzenetek küldése, kutatás és elemzés, márka és termék promóciók lebonyolítása, valamint egyes szolgáltatások és funkciók biztosítása céljából. Harmadik fél szolgáltatók igénybe vétele esetén olyan megállapodásokat kötünk, amelyek az ilyen szolgáltató számára megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazását írják elő az Ön személyes adatainak védelme céljából.
  • Bármely harmadik féllel, amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárult.

Az Önre vonatkozóan rendelkezésünkre álló személyes adatokat továbbá abban az esetben is továbbíthatjuk, amennyiben üzleti tevékenységünk vagy vagyoni eszközeink egészét vagy azok egy részét értékesítjük (ideértve az átszervezés, kiválás, megszűnés vagy felszámolás eseteit).

Hírlevélküldés marketing automatizáció

Név: SalesAutopilot Kft. (Adatfeldolgozó)
Kapcsolat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637
Postacím: 1089 Budapest, Golgota u. 3.
Tel: (+36) 1 490 0172

 1. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

SMS kiküldés

Név: BIP Communications Kft. (Adatfeldolgozó)
H-1134 Budapest, Bulcsú u. 23/b.
22978851-2-41

sms.bipkampany.hu

 1. Az érintettek köre: Ajánlatkérésre vagy szállásfoglalásra  feliratkozó valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés célja:  elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,szolgáltatásról, csomagajánlatrólm akciókról, új funkciókról stb.
 3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Bankkártyás fizetés

Név: OTP Mobil Szolgáltató Kft., 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. Adószám: 24386106-2-43 e

 1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.
 2. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.
 3. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).
 4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.
 5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Banki utalás

Raiffeisen Bank Zrt.
Székhely: Magyarország, 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041042
Adószám: 10198014-4-44
SWIFT kód: UBRTHUHB
Elérhetőség: Postai cím: Budapest 1700, E-mail: info@raiffeisen.hu, Telefon: +36 80 488 588

K&H Bank Zrt.

Gyula, Városház utca 17-19., 5700

Cél: Banki tranzakciók lebonyolítása

Külső marketinges munkatársak:

Németh Antal e.v., 50303975

5700 Gyula

Rulikowski u. 14.

Adószám: 67486522-1-24, HU67486522

M&M Interconsulting Bt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Platán u. 77.
Levelezési cím, iroda: 1161 Budapest, Nonn János utca 3. 4/1.
Adószám: 22566113-2-10
Telefon: +36 30 902 7110
E-mail: info [kukac] virusmedia.hu

Szállásfoglalás, vendégszervezés, szállodai recepció:

Vendégszervező iroda és recepció

-Az átadott adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, adószám, telefonszám, érdeklődési kör,

Az  adatfeldolgozási cél: szállásfoglalás rögzítése, ajánlatkérések feldolgozása, szállodai vendégek kiszolgálása

-Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig

A  jogalap: adatkezelő jogos érdeke és szerződés teljesítése.

ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobát a RESnWEB-be.

 • A személyes adatok kezelője:
   NetHotelBooking Kft. 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
 • Az adatkezelés célja: szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele;
 • Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám; telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetébencégnév és székhely, bankkártya száma, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név).
 • Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
 • Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS

Elégedettségmérő modul

 Szállodaként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért folyamatosan kérünk visszajelzést vendégeinktől a szállodánkban tartózkodásuk során gyűjtött tapasztalataikról.

 • A személyes adatok kezelője: Az adatkezelés célja: visszajelzés kérése a szállóvendégektől szolgáltatásaink további fejlesztése, javítása érdekében.
 • Az adatkezelés jogalapja: a szálloda üzemeltetőjének jogos érdeke– GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
 • A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a visszajelzések alapján szolgáltatásaink fejlesztéséhez információt kapjunk.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, nem, e-mail cím, tartózkodási időszak,értékelés.
 • Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 • Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez
 • A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe
 • Az adatkezelés időtartama:maximum 90 nap
Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.

Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER

A szállodánk belső területén (székhely: Gyula Jókai u. 9-11.,  cím:Gyula,Part u. 7/c) elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) működik. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyonvédelem érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, ill. a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül amennyiben Ön a kamerával megfigyelt helyiségbe jelen tájékoztató ismeretében belép!

 

Kezelt adatok:Az elektronikus megfigyelőrendszer az év minden napján, 24 órában üzemel. Felvételt nem készít.Rendszerünket biztossági okokból üzemeltetjük,  a betekintést végző személy a mindenkor szállodai recepciós feladatokat ellátó személy.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. Kérheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen túl tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Kamerával megfigyelt helyiségek:

 • Szálloda:hotelrecepció,

 EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

Személyes adatainak VÉDELME és KEZELÉSE

Titkosítás és biztonság

Személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében számos műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmazunk, ideértve a titkosítási és hitelesítési eszközöket.
Számítógépeinken és mobil-telefonjainkon, melyeken dolgozunk, csak PIN kóddal lehet belépni. Ez érvényes például a képernyő védőből való visszatérésre is. Közösségi felületeinken 2 faktoros hitelesítést alkalmazunk.

Személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott  célok teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Amennyiben Ön rekláminformációkat is kért tőlünk, így addig, amíg fiókjának törlését nem kéri tőlünk.
A termék vásárlásokkal kapcsolatos személyes adatok esetén az ilyen adatokat hosszabb ideig őrizzük a jogszabályi kötelezettségeknek (például adózásra és adásvételre vonatkozó jogszabályok) történő megfelelés céljából.

Az Ön személyes adataihoz fűződő JOGAI

Ön jogosult a következőket igényelni:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Amennyiben megadta nekünk hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni.     

Amennyiben másolatot kíván kapni a személyes adatairól vagy bármely másik jogát gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ilyen lehet az általunk feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Ezt Mi 30 (harminc) naptári napon belül írásban megküldjük Önnek.

A személyes adatait töröljük, ha

 • a kezelése jogellenes;
 • Ön az adatok törlését kéri;
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

COOKIE-k és webjelzők (Pixel Tagek)

Weboldalunk használatakor az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön

 1. egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel;
 2. egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát;
 3. a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére,
 4. az operációs rendszerre és rendszer beállításokra;
 5. az országra és időzónára; és
 6. a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat;
 7. a Weboldalainkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint
 8. elérési időket és referer URL fejléceket.

Weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik. Ilyen lehet a Google, Facebook, Hotjar, Salesautopilot.

Weboldalunkon vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából. Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

  • Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a weboldalunkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.
  • Statisztika: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra weboldalunk működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.
  • Marketing: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalunkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását.  A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését, mind a Mi weboldalunkon, mind más oldalakon. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.

Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon.

Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük.

Ön az általunk nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jogorvoslat

Ön az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben Mi a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek vagyunk tiltakozását megvizsgálni és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatni.

Ha Ön döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha nem tarjuk be a határidőt, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Amennyiben úgy érzi, hogy jogait megsértettük bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

Ez székhelyünkön az alábbi: Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775
E-mail: bmkik@bmkik.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

COOKIE SZABÁLYZAT

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a Te műveleteidet és személyes beállításaidat (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Neked nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

 • az Te megjelenítési beállításaidat, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;
 • azt, hogy Te válaszoltál-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapj több felkérést a kitöltésre);
 • azt, hogy Te beleegyeztél-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

Emellett a portálunkon elhelyezett videofilmek némelyike szintén használ sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsön arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely videofilmeket nézi meg.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Te törölheted vagy letilthatod ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel a Te személyazonosságodnak megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Használunk más sütiket is?

Egyes oldalaink és alwebhelyeink a fent leírt sütiktől eltérő, illetve azokat kiegészítő sütiket használnak. Az ezzel kapcsolatos részletekről az adott oldalakhoz tartozó nyilatkozatban tájékoztatjuk a felhasználót. Ezeken az oldalakon esetenként hozzájárulásodat kérjük e sütik tárolásához.

A sütik karbantartása

Neked lehetősége van arra, hogy karbantartsad és/vagy tetszés szerint töröljed a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogass el az aboutcookies.org weboldalra. Te törölni tudod a számítógépeden tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le is tudod tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogatsz egy adott oldalra, manuálisan el kell végezned egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.